υπαρχει η κατασκευαστικη εταιρια ketch construction στο douala του cameroon?

by george
(ΕΛΛΑΔΑ)

εστειλα mail για δουλεια σε αυτη την εταιρια και μου ειπαν οτι με προσλαμβανουν....θελω να μαθω αν υπαρχει και αν πληρωνουν τοσο καλα οσο λενε...μου φενεται υπερβολικο το νουμερο του μισθου 20.000 ευρω το μηνα???σας παρακαλω αν γνωριζετε κατι απαντηστε μου...και για να παω εκει τι χρτια χρειαζεται να βγαλω εγω?---------απάντηση-------

Αγαπητέ φίλε
Αυτό που έγινε είναι μια απάτη και την απάτη. Μην απαντάτε σε αυτά και να σταματήσουν αμέσως την επικοινωνία. Θα ρωτήσω για τα χρήματά σας και ποτέ δε θα το δείτε πάλι, πρέπει να προειδοποιούνταιQuestion Translated:
The construction company there in Cameroon by name of ketch construction in Douala of cameroon?

I sent a mail to work at this company and told me they hire .... I want to know if they pay as good as they say ... They offered me excessive salary figures of 20,000 per month;;; if you can please Answer me this

Thank you


Answer:

Dear Friend
What you received is a scam and fraud. Do not reply to them and immediately stop communication. They will ask for your money and you will never see it again, be warned

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Cameroon Question Answer.

Share this page:
Did you like this page? Share it! Learn how to here...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.